Het Nieuwe Trivium - filosoferen in organisaties

Nieuwsbrief maart 2013

Openingsgedicht bij het Socratisch Café over ‘herinneringen’

Herinneringen

Niets is bedrieglijker dan ons geheugen.
Je ziet jezelf niet in een spiegel, maar
je neemt alleen je goede kanten waar.
Terecht rijmt dit verschijnsel op ’t woord leugen.

Je graaft in je verleden, vindt slechts vleugen
en flarden van herinneringen daar,
gekleurd door tijd, verbeelding, ouderpaar.
Deed je het goed of wilde je niet deugen?

De vrije wil: een grijsaard op een bankje
die tobt of hij de juiste keuzes maakte.
Van zelfbeschikking blijkt helaas geen sprankje. 

Ik heb mijn best gedaan, beschreef mijn dagen,
gekleurd door weemoed die soms bitter smaakte.
Maar of het klopt, dat moet u mij niet vragen.

Patty Scholten, Uit: De ziel is een pannenkoek, 2011

Ga actief met uw stakeholders in gesprek - Campus Wageningen ging u voor

Begin maart begeleidden wij een bijzonder succesvolle brainstormsessie over de toekomst van de Campus van Wageningen. Doelstelling van deze bijeenkomst was om door middel van een open brainstormsessie te komen tot een missie en een visie voor de Wageningen Campus. De uitkomst dient als basis voor een nader uit te werken strategisch plan voor de Campus. Met de samenstelling van de deelnemersgroep was beoogd een diverse en creatieve groep te creëren en tevens de breedte van de potentiële stakeholders van de Wageningen Campus te vertegenwoordigen.
Klik hier voor een overzicht van de soorten bijeenkomsten die wij als externe gespreksleiders faciliteren.

Tweede kans om met de auteurs van 'Levenskunst à la carte' in gesprek te gaan

Op 21 maart vond op de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht de officiële presentatie van het boek ‘Levenskunst à la carte’ plaats. Bij gelegenheid van deze boekpresentatie was een mini-symposium georganiseerd, waarin door een aantal van de meewerkende auteurs nader werd ingegaan op het belang van het thema ‘levenskunst’. Erik Boers, één van de auteurs, schreef over de relatie tussen het Socratisch Café en Levenskunst  en leidde het gesprek tussen auteurs en publiek.
Lees hier meer.
Op 18 mei zal een tweede boekpresentatie plaats vinden op de ISVW.  

Grote veranderingen op komst? Onderzoek met vakgenoten het hanteren van transities

“Tijden veranderen. Mensen ook. Steeds meer mensen willen meedoen en meepraten over zaken die hen direct aangaan. Ze organiseren zich en werken actief aan de leefbaarheid in hun dorp of stad. Onze samenleving zit als het ware in een overgangsfase: een tussenruimte tussen het oude en het nieuwe, tussen verzorgingsstaat en een doe-het-samen-samenleving. Dit vergt een flinke cultuuromslag: een mentale verandering bij burgers, maatschappelijke organisaties en de overheid. Het gaat hier om een complex maatschappelijk proces en een systeeminnovatie waarvan het uiteindelijke einddoel nog onbekend is, maar waar de contouren wel helder zijn: een nieuwe samenleving met nieuwe vormen van collectiviteit, samenredzaamheid, coöperaties, coproductie, cocreatie, slimme combinaties, ontkokering. De grenzen van publiek, privaat en particulier vervagen. Deze maatschappelijke veranderingen hebben impact op terreinen als onderwijs, (zorg)economie, ruimtelijke ordening, leefbaarheid, vervoer, welzijn, zorg en gezondheid.”
Over deze thematiek begeleidde Erik Boers op 22 maart een mooi bezinnend Socratisch gesprek in een kring managers en professionals uit het publiek domein. Het hittepunt was ontleend aan een gesprek tussen drie partijen: de directie van een kinderdagverblijf, de voorzitter van een vriendenstichting die plaatsen voor  kinderen uit arme gezinnen sponsort en de wethouder. Welke praktische wijsheid is hier nodig om alle belangen te behartigen zonder het ene ondergeschikt te maken aan de ander? Het gesprek vond plaats in een prachtige denkruimte net buiten Utrecht.

Geef mede vorm aan Publieke Dialoog

Inmiddels is de Studiegroep Publieke Dialoog van start gegaan. Tijdens de eerste bijeenkomst van 26 maart jl. leverden Andert Loman (stagiair bij Het Nieuwe Trivium) en Sjaak Kloppenburg een inhoudelijke bijdrage. Met Andert gingen we in gesprek over zijn ervaringen met de publieke dialoog bij de Gemeente  Reusel – De Mierden. Hij zette uiteen hoe hij de relatie tussen deze (filosofische) dialogen en de politiek ziet. Op de achtergrond van zijn analyse spelen Foucault, Habermas en Nietzsche een rol.
Met Sjaak spraken we over zijn visie op ‘goed gemeentelijk bestuur’.Centraal in zijn onderzoek daarnaar staat de casus ‘Zeswielen’: de keuze van de gemeente om met belanghebbenden in gesprek te gaan over het verleggen van de weg Zeswielen. Op de achtergrond van zijn betoog speelt Habermas eveneens een rol, maar ook Dewey.
We rondden de bijeenkomst af met afspraken over de volgende drie sessies in 2013. Belangstellenden zijn welkom. (klik hier)

Leer over wilskracht tijdens de try-out op 12 april a.s.

Op basis van de valkuilen en richtlijnen die het zeer leesbare boek ‘Wilskracht’ van Roy F. Baumeister & John Tierney biedt willen wij dit najaar nog een training opzetten rond het begrip ‘wilskracht’ . Als opstap naar die meerdaagse training organiseren wij een try-out voor een groep van maximaal 10 mensen. Om te filosoferen moet je over geduld, doorzettingsvermogen en wilskracht. Maar wat is wilskracht en hoe ontwikkel je die? Met deze vragen gaan we aan de slag in onze try-out op 12 april a.s. Lees hier meer.

‘Schuld en Boete’: Maand van de Filosofie, Socratische Cafés en Theater

Zoals gebruikelijk zullen de meeste Socratische Cafés in april het thema van de Maand van de Filosofie op het menu zetten. Dit jaar luidt het thema ‘Schuld en Boete’, waarmee verwezen wordt naar de heersende crisis, de hypotheken en aflossingen, maar natuurlijk ook naar Dostojevski. Het Noord Nederlands Toneel speelt momenteel een door Bas Heijne geactualiseerde theaterversie van Dostojevski’s roman ‘Misdaad en Straf’.

Kritisch perspectief op ‘Theorie U’ van C.O. Scharmer

Het voeren van dialogen in organisaties wordt steeds meer ‘bon ton’. Eén van de populaire boeken op dat vlak is ‘Theorie U’ van C.O. Scharmer, waarvan in 2010 een Nederlandse vertaling verscheen. Spreken met een open hart, open geest en open wil: wie zou dat niet graag vormgeven of meemaken? Als je je echter de moeite getroost om deze kloeke pil te lezen, dan merk je dat het geschreven is vanuit een zeer (vast)besloten kader. Vandaar dat wij er in ons weblog een kritische bespreking aan hebben gewijd. U leest deze hier.

Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. U staat op de verzendlijst als contact van ons opleidingsinstituut. Als u wilt dat we u van de verzendlijst verwijderen, dan horen wij dat graag.
Heeft u vragen of opmerkingen?
Mail dan naar info@hetnieuwetrivium.nl of bel met ons bureau: 040 – 2961984.

Wij zijn te volgen via Linkedin en Twitter.
Via onze linkedin-groep houden wij u op de hoogte van onze publicaties, ervaringen etc.. 

 

Postbus 490, 5600 AL Eindhoven | telefoon 06 - 4611 8982 | info@hetnieuwetrivium.nl |