Het Nieuwe Trivium - filosoferen in organisaties

Nieuwsbrief april 2012

Publieke dialoog

Het Nieuwe Trivium blijft zich ontwikkelen. Eén van onze nieuwe aandachtspunten is het inzetten van onze ervaring binnen het publieke domein. Voor de Provinciale Raad Gezondheid Noord Brabant hebben wij enkele Socratische Dialogen rondom Intensieve Veehouderij begeleid. Er kwamen oprechte, bezinnende gesprekken tot stand tussen geitenhouders en Q-koorts patiënten en tussen varkensboeren, burgers en ambtenaren. We hebben hiertoe nieuwe praktijkwijzers ontwikkeld. Onze stagiair Andert Loman is bezig een analyse te maken van deze dialogen en ze te verbinden met theorievorming over burgerraad. Zie: Gezondheid is geen wisselgeld, een bijdrage aan de dialoog. Hierover leest u hier meer.Diner pensant in Filosofisch café Meerssen en Socratisch Café Eindhoven

In deze filosofiemaand begeleidt Pieter Mostert op 25 april a.s. een diner pensant in het Filosofisch café in Meerssen met als thema bezieling. Informatie hierover treft u hier aan.

Het Socratisch Café Eindhoven op 7 mei, onder leiding van Erik Boers, is aan hetzelfde thema gewijd.

 

Scholingsaanbod 

De Socratische methode
Ook dit voorjaar verzorgen wij weer een training ‘Socratische Methode: de kunst van het vragen stellen’. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar ons bureau, info@hetnieuwetrivium.nl.  

Dialoog & Interventiekunde
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de Masterclass ‘Dialoog & Interventiekunde’ die op 12 september a.s. van start gaat. Erik Boers en Marjo Korrel schreven over deze masterclass een artikel 'De waarde van verschillen' voor het blad TvOO. U leest hier meer over.

Hier vindt u meer over ons scholingsaanbod terug.

 

Making Connections

Er is nu ook een Engelstalige versie beschikbaar van ons boek Overtuigen op het werk, getiteld: ‘Making Connections’: getting things done with other people.

 

Thinkshop Macht en Politiek in Organisaties

Voor Randstad ontwikkelden we een thinkshop over Macht en Politiek in Organisaties, als vervolg op de training Focus op Invloed (gebaseerd op ons boek Overtuigen op het werk).  Hoewel het vooral een reflectieve aangelegenheid is, ervaren deelnemers deze bijeenkomsten als zeer praktisch: het opent hun ogen voor een realiteit die ze nog niet onderkenden. In deze thinkshop verwijzen we veelvuldig naar het werk van Balthasar Gracian en Niccolo Machiavelli. Enkele citaten:

Verplichtingen ontlopen is een van de eerste regels van de voorzichtigheid. … Er bestaan mensen die van nature, of ook wel door hun volksaard, geneigd zijn allerlei verplichtingen op zich te nemen. Iemand over wiens pad het licht van de rede schijnt, denkt echter goed na over iedere verplichting. Hij hecht meer waarde aan het niet aangaan van een verplichting dan het nakomen ervan. Als een dwaas zich verplichtingen op de hals haalt, dan past een wijs man er wel voor zich erbij te laten betrekken en zo de tweede te worden.

Een heerser moet het goede niet achterwege laten wanneer dat mogelijk is, maar van de andere kant moet hij in staat zijn over te stappen op het kwade wanneer de noodzaak hem daartoe dwingt.

Meer citaten of verwijzingen vindt u hier

 

Intervisie/Casuïstiekbespreking

Tijdens ons werk in organisaties krijgen we vaak te horen dat onze gespreksmethode als waardevol en zelfs noodzakelijk wordt ervaren maar dat de tijd ontbreekt om die te implementeren in de drukke organisatiepraktijk van alledag. Omdat wij er van overtuigd zijn dat het de moeite waard is om die 'vrije ruimte' toch in te bouwen, hebben wij op basis van de Socratische methode ook een speciaal intervisie-model ontwikkeld dat helemaal aansluit op de cultuur van volle agenda's. Hierdoor is het toch mogelijk om op een andere manier casuïstiek te bespreken dan gebruikelijk, niet oordelend, adviserend en de ander overtuigend maar onderzoekend, verhelderend en gericht op wederzijdse deskundigheidsbevordering en begrip. Verschillende organisaties hebben deze vorm van professionele intervisie inmiddels met grote tevredenheid geïmplementeerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons bureau of met Katja van der Elst.

 

Comenius

Wij raken steeds nauwer betrokken bij de Comenius Leergangen. Binnen de universitaire traditie bieden zij  vakoverstijgende  leergangen voor topmanagers die hun visie willen verbreden en verdiepen. Wij geven vorm aan denkgesprekken tussen de deelnemers onderling en tussen de deelnemers en de bezoekende hoogleraren. De moderatoren leren we werken met ons Praktijkboek Vrije Ruimte. De samenwerking met Comenius biedt een prachtig podium voor ons motto ‘filosoferen in organisaties’. 

 

Gedicht om de denkruimte te openen

Bij de aanvang van een denkgesprek is er een handeling nodig om de overgang te maken van de ruimte waaruit de deelnemers komen (regelen, oplossen, vergaderen, ontspannen ...) naar de vrije denkruimte. Het voorlezen van een gedicht is één manier om die overgang te markeren. Onderstaand gedicht hebben wij daartoe onlangs gebruikt. Het gaat over vastberadenheid en over een zekere mildheid naar jezelf en anderen. Van deelnemers aan een denkgesprek wordt gevraagd bereid te zijn hun vastberaden oordelen af en toe eens los te laten.

Ik trok een streep

Ik trok een streep:
tot hier,
nooit ga ik verder dan hier!

Toen ik verder ging,
trok ik een nieuwe streep,
en nog een streep.

De zon scheen
en overal zag ik mensen,
haastig en ernstig,
en iedereen trok een streep,
iedereen ging verder.

Uit: Toon Tellegen: Daar zijn woorden voor, 2007

 

Het Nieuwe Trivium: Samen spreken - Samen denken - Samen werken

 

Postbus 490, 5600 AL Eindhoven | telefoon 06 - 4611 8982 | info@hetnieuwetrivium.nl |